Copyright © 2017 BIELTEC  |  Wszystkie prawa zastrzeżone

04 września 2018

MENU

Bieltec google+
@Bieltec_Bielsko
Bieltec facebook
 1. pl

ul. Działkowa 8

34 - 325 Łodygowice

biuro@bieltec.pl

+48 505 900 779

Bieltec telefon
Bieltec adres
PRZEGLĄDY REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH

Obowiązek dokonywania przeglądów okresowych regałów magazynowych regulowany jest poprzez normę PN/EN 15635, która nakłada na pracodawcę eksploatującego regały magazynowe obowiązek zapewnienia regularnych kontroli stanu konstrukcji regałów, oraz szczegółowo określa przebieg tych kontroli.
 

Kontrole powinny być przeprowadzane, przez osoby kompetentne, dysponujące odpowiednią wiedzą z zakresu techniki, lub osoby delegowane przez producenta danego systemu regałowego.

Kontrole te obejmują regały: paletowe, półkowe, wspornikowe, wjezdne, przejezdne, przepływowe, wielokondygnacyjne itd. Specjalista odpowiedzialny za przegląd regałów, powinien dokonać przeglądu eksploatacji regałów zgodnie z dostarczoną przez użytkownika dokumentacją (w przypadku braku dokumentacji należy ją odtworzyć wykonując niezbędne obliczenia wytrzymałościowe układu), wykonać niezbędne pomiary dotyczące wielkości odkształceń elementów regałowych pod obciążeniem i odchyleń słupów od pionu, sprawdzić sposób użytkowania regałów i w przypadku zauważonych nieprawidłowości przekazać użytkownikowi odpowiednie zalecenia. W przypadku braku dokumentacji rozmieszczenia i konfiguracji regałów kontrolujący powinien wykonać rysunki inwentaryzacji stanu bieżącego. Dodatkowo powinien skontrolować czy sposób składowania ładunków, stan oświetlenia, dróg transportowych i przejazdów w magazynie jest zgodny z obowiązującymi normami i przepisami. Przegląd powinien być zakończony raportem, który kontrolujący pozostawia użytkownikowi. Raport z przeglądu zawiera wykaz nieprawidłowości oraz oznaczeń uszkodzenia instalacji regałowej za pomocą trójstopniowej skali uszkodzeń (poziom zielony, poziom żółty, poziom czerwony)

Często wiele firm dostarczających regały ma zapis w karcie gwarancyjnej , iż oni będą raz w roku przeprowadzać przegląd ekspercki. Trzeba przypomnieć , że przeglądy dzielimy na 3 grupy:


-bieżący  
-tygodniowy
-ekspercki


Podczas kontroli z PIP urzędnik może poprosić o dokumentację wykonywania przeglądów eksperckich i całą dokumentację regałów, należy więc przechowywać ją w miejscu ogólnodostępnym dla obsługi regałów.

 

 

Normy prawne dotyczące eksploatacji regałów

 

 • Bezpieczne użytkowanie urządzeń magazynowych regulują:
  1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 03.169.1650.
  2. Norma PN-EN 15635 Stalowe statyczne systemy składowania. Zastosowanie i utrzymanie urządzeń do składowania.
 • Obowiązek wykonywania przeglądów regulują:
  1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (Dz.U.03.169.1650 ).
  2. Norma PN-EN 15635 Stalowe statyczne systemy składowania. Zastosowanie i utrzymanie urządzeń do składowania.
  3. Instrukcja eksploatacji i konserwacji regałów.

 

                                                                                                           www.bieltec.pl

Wyznaczanie nośności regałów, przeglądy regałów