PRZEGLĄD REGAŁÓW - WYZNACZANIE NOŚNOŚCI, OBLICZENIA

 

Podstawa prawna:

 • PN-88/M-78321 - Regały magazynowe wolno stojące. Wymagania i badania.
  Z wyłączeniem pkt. 2.1, 2.2.2 oraz 4.1 w zakresie badan pełnych.

 • PN-89/M-78322 - Urządzenia magazynowe do składowania. Regały magazynowe.
  Parametry podstawowe
  Z wyłączeniem ciągu nośności gniazd regału.

 • Dz. U. Nr 129/97 poz. 844 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych
  przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Nie czekaj aż wydarzy się coś złego lub do Twoich drzwi zapuka Inspekcja Pracy. Umów się z naszym specjalistą ds. kontroli regałów.

Zadzwoń pod numer tel. 505-900-779 

lub napisz na nasz adres mailowy biuro@bieltec.pl.

 

Oferta Obejmuje:

 • Przegląd regałów pod względem uszkodzeń (w razie poważnych uszkodzeń ocena procentowym obciążeniem regału do czasu jego naprawy)

 • Przegląd regału wykonujemy z poziomu zero jak i również na całej wysokości sekcji (konieczność udostępniania Państwa wzwyżki/wózka widłowego, koszt własny)

 • Wyrywkowe sprawdzanie połączeń śrubowych kluczem dynamometrycznym

 • Wyrywkowe sprawdzanie połączeń spawanych

 • Sprawdzanie czy jednostki paletowe nie są przeciążane

 • Sprawdzenie stanu posadzki w miejscu kotwienia regału.

 • W razie zauważenia niewłaściwych palet do składowania na regałach, poinformowanie osoby odpowiedzialnej.

 • Spisanie protokołu przeglądu okresowego.

 • Książka kontroli regałów.

 • Sprawdzenie i ewentualne uzupełnienie dokumentacji, oraz oznakowania regałów.

 • Wykaz ewentualnych elementów do wymiany.

 • Sporządzenie rysunku poglądowego rozmieszczenia regałów z zaznaczeniem uszkodzonych sekcji.

 • Po prglądzie wykonanie ofert dla poszczególnych oddziałów na wymianę uszkodzonych elementów, (oferta będzie zawierać koszt elementów oraz koszt wymiany elementu)

 • W przypadku re-konfiguracji systemów regałowych przeprowadzamy ponowne sprawdzenie i obliczanie nośności regałów. 

 • Wykonujemy również obliczenia fundamentów (siły nacisku) pod przyszłe systemy regałowe.

 • Po wykonaniu przeglądu na prośbę klienta załatwiamy kompleksowo wszelkie niezgodności poprzez: zakup elementów uszkodzonych, wymiana elementów uszkodzonych na nowe (własna grupa montażowa).

CERTYFIKACJA NOWYCH MASZYN

 

Podstawa prawna:

 • Aktualna dyrektywa maszynowa 2006/42/WE (Dyrektywa maszynowa 98/37/WE ­ już nie obowiązuje) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań (Dz. U. nr 199 poz. 1228);

 • Dyrektywa Niskonapięciowa 2006/95/WE; Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej 2004/108/WE;

 • Dyrektywa ATEX 94/9WE ­ strefa wybuchowa;

 • Niedopuszczalne jest wyposażanie stanowisk pracy w maszyny i urządzenia techniczne, które nie spełniają minimalnych bądź zasadniczych wymagań BHP określonych w odrębnych przepisach. Tak stanowi aktualnie art. 217 Kodeksu pracy. Właściciele przedsiębiorstw eksploatujących środki i/lub mega-układy techniczne na terenie UE mają obowiązek ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, w szczególności pracowników i konsumentów w związku z ryzykiem wynikającym z użytkowania maszyn.

 

Oferta Obejmuje:

 • Certyfikacja maszyn, mega-układów technicznych ­ oznakowanie ce deklaracja WE

 • Specjalizujemy się w certyfikacji maszyn, urządzeń, mega-układów technicznych, linii technologicznych, gniazd produkcyjnych w szczególności: certyfikacji maszyn nowych (lub po modernizacji), certyfikacji maszyn spoza rynku wspólnoty np. Chin, Korei, ocena dokumentacji DTR, IO, IS, sporządzaniu dokumentacji DTR, Instrukcji Obsługi (IO), instrukcji stanowiskowej (IS), ponowna certyfikacja maszyn­ po wygaśnięciu certyfikatu (np. po remoncie kapitalnym).

 • Wykonujemy kompleksowo wszystkie prace związane z wprowadzeniem/oddaniem maszyny nowej (również po modernizacji) do eksploatacji. Proces certyfikacji realizujemy nadzorując etap projektowania, analizy konstrukcji na bazie odpowiednio dobranych norm zharmonizowanych, etap montażu, opracowania/sprawdzenia kompletnej dokumentacji techniczno-­konstrukcyjnej, ocenę ryzyka.

 

CERTYFIKACJA MASZYN "STARYCH"

 

Termin "dostosowania" już minął. Ostateczny termin dostosowania maszyn i urządzeń do wymagań minimalnych upłynął 1 stycznia 2006. Zgodnie z dyrektywą 89/655/WE wszystkie urządzenia funkcjonujące w przedsiębiorstwie, a nabyte przed 2003 r., muszą spełnić wymagania unijne oraz posiadać kompletną dokumentację. Organami upoważnionymi do przeprowadzenia kontroli w tym zakresie są Urząd Dozoru Technicznego oraz Państwowa Inspekcja Pracy. W związku z istotą zagadnienia, należy spodziewać się wzmożonych kontroli dostosowania maszyn do wymagań minimalnych. Niedopełnienie obowiązków z tym związanych, z pewnością może skutkować poważnymi konsekwencjami dla przedsiębiorców.  Przeglądy, naprawy, dostosowanie do wymogów UDT i PIP

 

Nie ryzykuj! Twoi pracownicy mogą ulec wypadkowi podczas pracy!

 

Obowiązek spełniania przez maszyny co najmniej wymagań minimalnych wynika z dyrektywy 2009/104/WE, nazywanej dyrektywą „narzędziową”, która została wprowadzona do polskiego systemu prawnego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2002 r. Nr 191, poz. 1596, zm. Dz. U. z 2003 r. Nr 178, poz. 1745).

DOKUMENTACJA

 

Wymóg posiadania pełnej dokumentacji technicznej oraz instrukcji obsługi tworzonych konstrukcji i maszyn powoduje, że dokumentacja w formie elektronicznej jest najłatwiejszym nośnikiem danych. Dokumenty w tej formie zapisu pozwalają na szybkie

i łatwe:

 

-modyfikacje rysunków produkcyjnych i warsztatowych;
-tworzenie Dokumentacji Techniczno - Ruchowej dla klienta;

-tworzenie różnego rodzaju instrukcji obsługi i bezpieczeństwa dla klienta lub na warsztat produkcyjny.

 

Format plików przechowywanych danych pozwala również na szybką komunikację z urządzeniem CNC, często skracając czas

(a co za tym idzie oszczędzając pieniądze) potrzebny do stworzenia specjalistycznego oprogramowania przy współpracy

z podwykonawcami.

 

OFERUJEMY

 

-tworzenie dokumentacji DTR linii technologicznych oraz pojedynczych maszyn - bez konieczności posiadania z Państwa strony jakichkolwiek materiałów;
-opracowanie i archiwizowanie dokumentacji technicznej:
-maszyn, urządzeń i linii technologicznych;
-pojedynczych elementów i zespołów;
-pomoc przy zmianach produkcyjnych i technologicznych mających na celu usprawnienie i obniżenie kosztów produkcji oraz obsługi;
-opracowywanie pełnych dokumentacji projektowych i wykonawczych dla Państwa produktów.

 

PROJEKTOWANIE

 

Oferta Obejmuje:

 • Projekty dedykowanych urządzeń

 • Projekty maszyn i układów mechatronicznych, przy wykorzystaniu oprogramowania CAD 2D i 3D

 • Projektowanie części do maszyn już istniejących

 • Projekty modyfikacji, modernizacji istniejących maszyn i urządzeń

 • Tworzenie pełnych dokumentacji konstrukcyjnych

 • Tworzenie dokumentacji technicznych DTR, IO, IS BHP

 • Obliczenia części maszyn metodą FEM oraz metodą analityczną

 • Wizualizacja maszyn, rendering, przygotowanie dokumentacji prezentacyjnej

 • Animowane prezentacje

••• DO GÓRY •••

••• DO GÓRY •••

••• DO GÓRY •••

••• DO GÓRY •••

Bieltec telefon

+48 505 900 779

Bieltec adres
Bieltec tweeter
Bieltec facebook

ul. Goleszowska 4/82

43-308 Bielsko - Biała

minimalne wymagania BHP maszyn
Instrukcja obsługi
doradztwo techiczne